คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญของ Cross Border E-Commerce ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ลักษณะตลาดสินค้าและบริการ
สถานการณ์ทางการค้า ตลาดเป้าหมาย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับประกอบการจัดจำหน่าย วิเคราะห์ระบบแนวคิด การออกแบบ การคัดเลือก
การประเมินผล ช่องทางการจัดจำหน่ายในยุคการค้าแบบดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน ศึกษาบทบาท
ของกระบวนการโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจระดับประเทศ ศึกษาระบบโลจิสติกส์ การขนถ่ายลำเลียง กระบวนการสั่งซื้อต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าและความได้เปรียบทางการค้าแข่งขันในตลาดจีน

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจภาพรวมของช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศจีน

2. รู้แนวทางการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน E-Commerce

3. รู้แนวทางการพิจารณาเลือกคู่ค้าเพื่อการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศจีน

4. รู้วิธีการใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศจีน

5. เข้าใจความแตกต่างของ E-Commerce และ Social E-Commerce

6. รู้และเข้าใจภาพรวมของระบบโลจิสติกส์และระบบคลังสินค้า

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:00:00 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

chinaconnect

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

Cross-border E-Commerce

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้